Zásady soukromí společnosti MyHeritage

Tyto zásady soukromí byly naposledy aktualizovány dne 6. července 2021.
Pokud jste je od té doby nečetli, učiňte tak prosím nyní.

Níže uvedená čeština verze Zásad ochrany osobních údajů není závazná. Slouží jen pro informaci a pohodlí uživatelů. Jen Anglická verze Zásad ochrany osobních údajů je právně závazná verze.


SHRNUTÍ ZÁSAD SOUKROMÍ

Kdo jsme?

MyHeritage je společnost přímého prodeje se sídlem v Izraeli. Společnost MyHeritage vyvíjí služby v oblasti výzkumu rodinné historie a testování DNA.

Naše hlavní zásady ochrany soukromí

Společnost MyHeritage byla založena v roce 2003 a těší se důvěře svých uživatelů již 18 let. Společnost MyHeritage klade velký důraz na ochranu soukromí svých uživatelů a na soukromí jejich dat. Naší hlavní prioritou je tuto důvěru nezklamat.

Společnost MyHeritage nikdy neudělila licenci k osobním datům (jako jsou jména, e-mailové adresy, adresy trvalého bydliště a rodokmeny) svých zákazníků ani je neprodala a nikdy tak neučiní ani v budoucnu.

SPOLEČNOST MYHERITAGE NIKDY NEPRODALA ANI NEPOSKYTLA LICENCI NA GENETICKÉ ÚDAJE NEBO ÚDAJE O ZDRAVOTNÍM STAVU A NEUČINÍ TAK ANI V BUDOUCNU.

Společnost MyHeritage za žádných okolností neposkytne data pojišťovacím společnostem.
Společnost MyHeritage zakazuje využití svých služeb v oblasti DNA pro účely vymáhání práva.

Uživatelé mohou svá data z MyHeritage kdykoli vymazat. Vymazání je trvalé a nevratné.

Pokud v těchto zásadách soukromí někdy dojde k závažným změnám, budeme vás informovat e-mailem.

Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme informace, které považujeme za nezbytné pro naše oprávněné obchodní zájmy a pro poskytování naší služby (viz definice ve Smluvních podmínkách), jak je popsáno níže:

Údaje, které nám poskytujete přímo. Jedná se například o informace, které zadáváte při registraci do služby, vytváření rodokmenu nebo provádění výzkumu rodinné historie pomocí služby, komunikaci se zaměstnanci zákaznické podpory, vyplňování dotazníků nebo průzkumů na naší webové stránce atd.

Informace z veřejných a historických záznamů. Tyto záznamy sami digitalizujeme nebo na ně získáváme licence z archivů a jiných zdrojů, abychom na jejich základě mohli vytvářet obsah vyžadovaný genealogy. Tyto záznamy mohou obsahovat veřejně dostupné informace o vás.

Údaje získané z našich služeb v oblasti DNA. Pokud si zakoupíte náš DNA test nebo nahrajete svá data DNA na naši webovou stránku, extrahujeme vaše DNA z vašeho vzorku nebo použijeme vaše nahrané výsledky DNA, zpracujeme je a provedeme genetickou analýzu, abychom vám mohli poskytnout naše služby v oblasti DNA.

Údaje, které obdržíme, pokud naši službu využíváte. Shromažďujeme rovněž informace týkající se vašeho chování na webu, a to prostřednictvím automatizovaných technologií pro shromažďování dat (jako jsou cookies), aby bylo používání naší webové stránky pro vás co nejpříjemnější a abychom měli přehled o tom, jak se naše služby používají. Více informací najdete v našich Zásadách cookies.

Jak využíváme vaše osobní údaje?

Abychom vám mohli poskytovat naši službu. To zahrnuje zobrazení vašeho rodokmenu, porovnání vašeho rodokmenu s ostatními rodokmeny v rámci Smart Matches™, porovnání vašeho rodokmenu s historickými záznamy v rámci Record Matches, porovnání vašich dat DNA s ostatními uživateli pro účely poskytnutí DNA shod, poskytnutí zpráv o DNA atd.

Abychom s vámi mohli komunikovat v záležitostech týkajících se služby.

Abychom vám mohli zasílat marketingové nabídky týkající se služby, což můžete kdykoliv odhlásit.

Pro interní obchodní účely, zlepšení a tvorbu nových produktů a služeb, provádění interní analýzy dat, analýzy využívání webové stránky za účelem zlepšení zkušeností zákazníků, nebo také pro hodnocení našich propagačních kampaní.

Pro interní výzkum, se kterým musíte poskytnout souhlas. Pokud se dobrovolně rozhodnete účastnit se našeho výzkumu a budete souhlasit s naší dohodou o informovaném souhlasu pro služby v oblasti DNA.

Zpřístupní společnost MyHeritage jakékoli mé osobní údaje třetím stranám?

VÁMI POSKYTNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE, VČETNĚ GENETICKÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU, NIKDY NEPRODÁME ANI NA NĚ NEPOSKYTNEME LICENCI TŘETÍM STRANÁM, VČETNĚ POJIŠŤOVEN, VLÁDNÍCH AGENTUR, JINÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO ZAMĚSTNAVATELŮ.

Informace nutné pro vymáhání práva poskytneme pouze v případě, že od nás budou požadovány na základě platného soudního příkazu nebo nařízení týkajících se genetické informace.

Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně s výjimkou následujících velmi omezených okolností:
(a) našim poskytovatelům služeb (např. platebním platformám) pod ochranou příslušných smluv – za účelem poskytnout vám naše služby; (b) vašim DNA shodám (pokud jsou povoleny) a vašim chytrým shodám (pokud jsou povoleny); (c) pokud to od nás vyžaduje zákon nebo během soudního řízení nebo k zabránění podvodům a počítačové kriminalitě; (d) pro účely výzkumu, pokud jste dobrovolně souhlasili s dohodou o informovaném souhlasu v oblasti DNA; a (e) v rámci akvizice našeho podniku.

Ochrana vašich osobních údajů

Zavedli jsme technická, fyzická a administrativní bezpečnostní opatření, která mají osobní údaje uživatele, jež nám byly poskytnuty, chránit před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, pozměněním či zveřejněním. Například dle potřeby pravidelně kontrolujeme a zdokonalujeme postupy zabezpečení a ochrany osobních údajů, provádíme pravidelné penetrační testy, abychom otestovali míru zabezpečení naší služby, přístup k osobním údajům udělujeme pouze oprávněnému personálu a spolupracujeme pouze s laboratořemi a třetími stranami, které splňují naše bezpečnostní standardy a které se zavázaly k jejich dodržování.

Správa vašeho soukromí

Umožňujeme vám, abyste své údaje sdíleli několika možnými způsoby. Můžete se rozhodnout, kdy a s kým budete své údaje nad rámec naší služby sdílet. Můžete deaktivovat službu DNA Matching nebo Smart Matching™, odmítnout ve zprávách o zdraví a DNA zobrazit výsledky pro některé neléčitelné choroby, poskytnout svůj souhlas s výzkumem či nikoli, spravovat cookies pomocí nastavení prohlížeče, požádat o zničení svého vzorku DNA a kdykoli smazat svůj účet a údaje.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁSAD SOUKROMÍ

V tomto dokumentu ( „Zásady soukromí“) poskytujeme informace o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány a proč, ale také o tom, jak s těmito osobními údaji nakládáme, abychom vám na naší webové stránce mohli poskytnout osobní, uživatelsky přívětivý zážitek. Zároveň podáváme vysvětlení, jak si můžete tyto osobní údaje prohlédnout, řídit způsob, jakým jsou sdíleny, nebo je vymazat.

Používáním této webové stránky a služby souhlasíte s postupy popsanými v těchto Zásadách soukromí a se zpracováním (včetně shromažďování, používání, zpřístupňování, uchovávání nebo disponování) vašich údajů v souladu s podmínkami těchto Zásad soukromí. Zásady soukromí je nutné si přečíst společně se Smluvními podmínkami. Použité výrazy psané velkými písmeny, které zde nejsou definovány, mají význam, jaký je jim přiřazen ve Smluvních podmínkách.

ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH SOUKROMÍ

Pokud se rozhodneme upravit naše Zásady soukromí, vydáme jejich aktualizovanou verzi, včetně aktualizovaných vysvětlivek. Pokud budou tyto změny závažné, budeme vás zároveň informovat e-mailem. Pokud se Zásadami soukromí nebo s jejich případnými změnami nesouhlasíte a v důsledku toho chcete, abychom přestali používat nebo uchovávat vaše údaje v souladu s upravenými zásadami, smažte svůj účet nebo nás kontaktujte na adrese privacy@myheritage.com a požádejte nás o jeho smazání.

Kdykoli dojde k závažným úpravám těchto Zásad soukromí, objeví se vedle odkazu „Zásady soukromí“ v zápatí webové stránky nápis „Aktualizováno“. Nápis „Aktualizováno“ bude odstraněn po 30 dnech nebo poté, co navštívíte aktualizované Zásady soukromí a přečtete si je – podle toho, co nastane jako první. Používáním webové stránky nebo služby po provedení změn vyjadřujete svůj souhlas s platnými, revidovanými Zásadami soukromí. Pokud s těmito Zásadami soukromí nesouhlasíte, webovou stránku ani službu nepoužívejte a svůj účet smažte.

JAKÉ OSOBNÍ INFORMACE BUDEME OD VÁS NEBO O VÁS SHROMAŽĎOVAT?

Shromažďujeme pouze informace, které považujeme za nezbytné pro naše oprávněné obchodní zájmy a pro poskytování služby. Množství ostatních osobních údajů, které se rozhodnete společnosti MyHeritage poskytnout, závisí na vás.

Následuje přehled typů osobních údajů, které požadujeme, shromažďujeme nebo které nám poskytujete:

1) Jméno, kontaktní a platební údaje: Když se do služby zaregistrujete, zeptáme se vás na jméno, pohlaví a e-mailovou adresu, ale také na rok narození a zemi. Rok narození potřebujeme znát proto, aby bylo možné zajistit soulad se Smluvními podmínkami vzhledem k nezletilým uživatelům a dětem. Pokud si zakoupíte předplatné nebo jiný produkt, budeme potřebovat vaši doručovací adresu, telefonní číslo a platební údaje pro účely platby a plnění služby.

2) Informace o vaší rodině a ostatních osobách: Zároveň můžete během sestavování svého rodokmenu nebo provádění rodinného výzkumu na webové stránce zadat další osobní údaje o vás a ostatních osobách, např. jména, vztahy, data a místa narození a úmrtí, kontaktní údaje jako e-mailové adresy a fotografie.

Pokud se rozhodnete pozvat člena rodiny nebo jinou osobu, aby si prohlédla nebo upravila váš rodokmen, požádáme vás o e-mailovou adresu a jméno dané osoby. Než je pozvete, musíte od nich obdržet souhlas s předáním jejich údajů společnosti MyHeritage.

Při sestavování rodokmenu rozhodujete o tom, které příbuzné do něj přidáte, zda přidáte zesnulé příbuzné, žijící příbuzné nebo obojí, a které informace o nich uvedete. Pokud budete do rodokmenu chtít přidat žijící příbuzné, musíte napřed získat jejich souhlas. Předtím, než do rodokmenu přidáte žijící příbuzné, kteří ještě nedosáhli plnoletosti, musíte získat souhlas jejich rodičů nebo opatrovníků.

3) Informace z veřejných a historických záznamů: Digitalizujeme, získáváme licence a opatřujeme si záznamy z různých zdrojů, včetně rodných, oddacích a úmrtních listů, sčítání lidu, imigračních seznamů, novin a dalších záznamů. Tyto záznamy mohou obsahovat osobní údaje, které se vás týkají.

4) Informace o DNA: Informace související s DNA jsou generovány a ukládány tehdy, když využijete našich služeb v oblasti DNA, tj. když si zakoupíte naši sadu DNA test nebo nahrajete svá data DNA vygenerovaná jinou službou testování DNA. Abychom vám mohli poskytnout naše zprávy o DNA, musíme vyextrahovat DNA z vašeho vzorku nebo použít vaše nahrané výsledky DNA, zpracovat je a provést genetickou analýzu.

5) Vaše komentáře a názory: Pokud zveřejníte zprávy nebo komentáře na našich blozích nebo facebookových účtech, případně na našich stránkách pro vzkazy, můžeme tyto informace zachytit.

6) Vaše používání služby: Když používáte naši službu, můžeme shromažďovat informace na základě vaší interakce s naší webovou stránkou nebo ze zařízení či počítačů, z nichž webovou stránku navštěvujete. Naším cílem je zlepšit váš uživatelský dojem z návštěvy webové stránky a pochopit, jak naše služby používáte. Mohou sem patřit informace z webového protokolu, data o prohlížení webových stránek (například typ počítače a prohlížeče, který používáte, adresa webu, ze kterého jste se pomocí odkazu dostali na naši webovou stránku), náhledy stránek a IP adresy.

7) Vaše komunikace: Můžeme shromažďovat vaši komunikaci s ostatními uživateli prostřednictvím funkcí služby (např. MyHeritage Inbox) a informace, které nám poskytnete při komunikaci s našimi týmy zákaznické podpory (např. tickety podpory) nebo jinými zástupci.

8) Vaše odpovědi v průzkumech: Pokud se dobrovolně zúčastníte průzkumů nebo dotazníků týkajících se služby, shromáždíme vámi poskytnuté informace.

9) Vaše údaje z dotazníku o zdraví: Předtím, než vám budeme moci poskytnout zprávy o zdraví a DNA, od vás potřebujeme získat údaje o rodinné anamnéze týkající se vás i ostatních členů vaší rodiny, a to prostřednictvím příslušného dotazníku (dále jen „Údaje z dotazníku o zdraví“ a „Dotazník o zdraví“). V USA máme povinnost tyto informace shromažďovat kvůli souladu se zdravotnickými nařízeními. Mimo USA tuto povinnost nemáme, ale shromažďujeme tyto informace kvůli konzistenci dat.

10) Služby ověřování účtů třetích stran: Pro účely ověření můžete svůj účet u naší služby propojit s účtem na Facebooku nebo Googlu. To vám umožní použít vaše přihlašovací údaje z jiné služby pro vytvoření účtu u služby MyHeritage nebo pro přihlášení se do služby MyHeritage, aniž byste museli tyto údaje, např. e-mailovou adresu, zadávat ručně. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, budeme shromažďovat a používat informace, k jejichž sdílení jste nás prostřednictvím dané služby (např. e-mailová adresa u propojeného účtu sítě Facebook nebo Google) oprávnili, a to v souladu s těmito Zásadami soukromí.

11) Informace vyplývající z integrace s genealogickými partnery: Naši genealogičtí partneři, jako jsou společnosti Roots Magic a Family Historian (dále jen „genealogičtí partneři“) nám mohou předávat genealogické informace z rodokmenů svých uživatelů prostřednictvím integrace pro účely hledání shod s našimi rodokmeny a záznamy. Na tyto informace zprostředkované genealogickými partnery nemáme licenci, neshromažďujeme je a po vypočtení shod je automaticky mažeme.

JAK VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

1) Abychom vám mohli poskytovat službu: Vaše osobní údaje používáme primárně k naplnění účelů, pro něž jste nám osobní údaje poskytli. Patří mezi ně zobrazení vašeho rodokmenu, opakované prohledávání rodinné historie, abychom pro vás našli více záznamů, zpracování vašeho předplatného a poskytování zákaznické podpory. Vaše osobní údaje používáme také k poskytování shod Smart Matches™ a Record Matches pro váš rodokmen, nebo abychom vám a ostatním členům komunity MyHeritage umožnili se vzájemně kontaktovat atd.

Pokud využíváte naše služby v oblasti DNA: Zpracujeme a uložíme vaše DNA vzorky, provedeme genetickou analýzu a poskytneme vám DNA výsledky a DNA zprávy. Pokud je aktivována služba DNA Matching, porovnáme vaše data DNA s ostatními uživateli, abychom vám nabídli DNA shody. Pokud budete mít zájem o zprávy o zdraví a DNA, informace z dotazníku o zdraví nám umožní zjistit vaši způsobilost k jejich získání. Pro zákazníky z USA jsou zprávy o zdraví a DNA poskytovány po předložení nařízení lékaře. Jakmile budou k dispozici, můžeme pro vás přidávat nové zprávy o zdraví a DNA.

2) Abychom s vámi mohli komunikovat: Můžeme s vámi komunikovat, abychom vás informovali o novinkách nebo rozšířeních služby nebo abychom si od vás vyžádali zpětnou vazbu ohledně služby. Budeme s vámi komunikovat primárně prostřednictvím e-mailu, ale za určitých okolností můžeme využít také telefonu, přímé pošty nebo jiné komunikační metody. Pokud od nás již nadále nebudete chtít dostávat e-maily, můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru, který je součástí každého e-mailu, nebo nastavením e-mailových předvoleb. Pokud se chcete odhlásit i od jiných komunikačních metod, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@myheritage.com.

3) Marketing našich služeb: Svým zaregistrováním do služby souhlasíte s tím, že můžeme vaše kontaktní údaje a údaje o vašem užívání služby používat k tomu, abychom vám mohli nabídnout doplňkové produkty nebo služby MyHeritage. Tyto propagační nabídky lze předkládat e-mailem, telefonem nebo přímou poštou. Nikdy vám nebudeme zasílat propagační nabídky pomocí textových zpráv (SMS). Textové zprávy (SMS) od nás dostanete jedině v případě blížících se narozenin a výročí svateb blízkých členů rodiny, pokud jste se k této funkci přihlásili.

Pokud od nás již nadále nebudete chtít dostávat marketingové nabídky prostřednictvím e-mailů, můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru, který je součástí každého e-mailu, nebo nastavením e-mailových a komunikačních předvoleb. Viz část Emailové předvolby níže. Pokud si nepřejete dostávat marketingové nabídky prostřednictvím telefonu, můžete se z jejich odběru odhlásit rovněž v e-mailových a komunikačních předvolbách. Pokud si nepřejete, abychom s vámi nadále komunikovali, můžete nám to oznámit na adrese privacy@myheritage.com nebo o to požádat, až budete hovořit s jakýmkoli zástupcem společnosti MyHeritage.

Informace, které shromáždíme od vás a ostatních uživatelů prostřednictvím průzkumů, můžeme použít v rámci marketingu. To znamená, že vám můžeme překládat e-mailové nebo propagační nabídky.

4) Pro interní obchodní účely: Ve snaze o zlepšení služby a vývoj nových produktů a služeb můžeme použít vaše osobní údaje pro účely provádění interní analýzy dat, analýzy využívání webové stránky, účinnější diagnostiku problémů a zabezpečení služby, identifikaci trendů využívání a hodnocení efektivity propagačních kampaní. Můžeme například zkoumat, kolik času návštěvníci stráví na jednotlivých stránkách našeho webu a jak se po webové stránce pohybují. Tyto informace použijeme výhradně pro účely zlepšení webové stránky.

Vaši IP adresu používáme k tomu, abychom vám poskytovali naši webovou stránku a službu a abychom mohli lépe diagnostikovat problémy s našimi servery. Vaši IP adresu dále používáme ke shromažďování obecných demografických informací, jako je např. geografické rozložení našich členů. Při vaší první návštěvě služby použijeme vaši IP adresu k tomu, abychom vám nabídli službu v jazyce, který považujeme za nejvhodnější pro geografickou oblast, odkud tato adresa pochází.

5) Pro provádění výzkumu: Pokud jste dobrovolně souhlasili s dohodou o informovaném souhlasu v oblasti DNA, můžeme použít vaše informace (např. výsledky DNA a ostatní informace o DNA) pro účely výzkumu, jak je uvedeno v informovaném souhlasu. Informovaný souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím webové stránky. Vaše identita ani identita vašich rodinných příslušníků nebude uvedena v žádné publikaci výsledků výzkumu.

ZÁKONNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s právními předpisy EU v oblasti ochrany osobních údajů, („GDPR“), a právními předpisy Brazílie v oblasti ochrany osobních údajů, Lei Geral de Proteção de Dados („LGPD“), je veškeré zpracování osobních informací oprávněno v případě, že existuje podmínka pro zpracování. Ve většině případů bude zpracování zdůvodněno jednou z následujících okolností:

Zpracování „údajů ze zvláštní kategorie“ neboli „citlivých osobních údajů“ je navíc povolené pouze v případech, kdy existuje příslušná výjimka. Údaje ze zvláštní kategorie zahrnují genetické informace, které zpracováváme v rámci služeb v oblasti DNA,veškeré informace týkající se vašeho etnického původu nebo informace uvedené v Dotazníku o zdraví. Vpřípadech jsou údaje ze zvláštní kategorie neboli citlivé osobní údaje zpracovávány na základě vašeho výslovného souhlasu. Pokud je základem vašeho zpracování váš souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a tím mu zabránit.

ZPŘÍSTUPNÍ SPOLEČNOST MYHERITAGE JAKÉKOLI MÉ OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

VÁMI POSKYTNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE, VČETNĚ GENETICKÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU, NIKDY NEPRODÁME ANI NA NĚ NEPOSKYTNEME LICENCI TŘETÍM STRANÁM, VČETNĚ POJIŠŤOVEN, VLÁDNÍCH AGENTUR, JINÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO ZAMĚSTNAVATELŮ.

Tato ochranná opatření se vztahují na všechny služby související s DNA, včetně vzorků DNA, výsledků DNA, zpráv o DNA, zpráv o zdraví a DNA atd.

Informace nutné pro vymáhání práva poskytneme pouze v případě, že od nás budou požadovány na základě platného soudního příkazu nebo nařízení týkajících se genetické informace.

Společnost MyHeritage nezpřístupní žádné vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou vzácných okolností uvedených níže:

1) Našim poskytovatelům služeb: Spolupracujeme s několika důvěryhodnými třetími stranami, které pro nás provádějí různé úkoly, přičemž ochrana vašich údajů musí být zajištěna prostřednictvím příslušných dohod. Spolupracujeme například s předními platformami třetích stran při zpracování vašich plateb (především Adyen, Stripe, BlueSnap a PayPal), zajišťování služeb cloudových úložišť (především Amazon a Google Cloud), zajišťování podpory při marketingu a inzerci, provádění analýz zákaznických průzkumů, prevenci proti podvodům, zabezpečení a zpracování požadavků na zákaznickou podporu. S účinností od prosince 2020 používáme pro sémantickou analýzu některých příchozích požadavků zákaznické podpory automatický nástroj s názvem Google Dialogflow, a to pro jejich klasifikaci podle záměru a pro účely ověření platnosti a optimalizaci procesů těchto požadavků. Před odesláním požadavků do systému Dialogflow odstraňujeme osobní údaje (jako jsou jména a e-mailové adresy) a všechny požadavky jsou bezprostředně po klasifikaci záměru ze systému Dialogflow smazány.
V případě služeb v oblasti DNA spolupracujeme s přepravními společnostmi (především Jay Group a Ingram), ale také se specializovanou DNA laboratoří Gene by Gene, která se nachází ve státě Texas v USA a která zpracovává, extrahuje a skladuje vzorky DNA. Tyto třetí strany mají přístup pouze k minimálnímu množství informací potřebnému pro výkon pomocných funkcí a mají zakázáno používat je pro jiné účely.

Při zpracování objednávek MyHeritage DNA Povýšení Zdraví od zákazníků s místem trvalého pobytu ve Spojených státech spolupracujeme s nezávislou sítí kvalifikovaných a autorizovaných lékařů a genetických poradců, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) ( „PWNHealth“). Síť PWNHealth zajišťuje lékařský dohled a genetické poradenství tak, jak je vyžadováno pro soulad se zákonnými předpisy. Aby mohli lékaři a genetičtí poradci sítě PWNHealth provádět příslušné kontroly, budeme s nimi důvěrným způsobem sdílet vaše osobní údaje, včetně údajů z dotazníku o zdraví, výsledků DNA a zpráv o zdraví a DNA.
Při zpracování požadavků zákaznické podpory využíváme kromě svých vlastních zaměstnanců i společnost Telus International zabývající se zákaznickou podporou, která naším jménem spravuje týmy zákaznické podpory v Irsku (od listopadu 2017) a v Guatemale (od ledna 2020).

S ohledem na zpracovatele mimo Evropský hospodářský prostor se snažíme zajistit adekvátní ochranná opatření pro vaše osobní údaje, jak to vyžadují platné zákony.

2) Vašim chytrým shodám Smart Matches™ (pokud jsou povoleny) a DNA shodám (pokud jsou povoleny):

Smart Matches™ je technologie vyvinutá a vlastněná společností MyHeritage, která umožňuje objevování shod mezi rodokmeny tím, že hledá jedince, jež mají rodokmeny společné. Služba Smart Matches™ je velmi užitečná při objevování neznámých příbuzných a sjednocování rodin, jejichž vazby byly v průběhu let přerušeny. Ostatní uživatelé MyHeritage mohou dostávat upozornění ohledně shod Smart Matches™ mezi jedinci v jejich rodokmenu a jedinci ve vašem rodokmenu. Shody Smart Matches™ mohou být odhaleny i mezi žijícími jedinci ve vašem rodokmenu. Pokud vám záleží na soukromí vašeho rodokmenu do takové míry, že si nepřejete, aby jej našli potenciální příbuzní a prohlíželi si jeho části, můžete funkci Smart Matches™ pro váš rodokmen (rodokmeny) deaktivovat. Služba Smart Matches™ je ve výchozím nastavení aktivována. Pokud jsou povoleny chytré shody Smart Matches™, uživatelé služby Genealogy Partners od MyHeritage mohou obdržet chytré shody Smart Matches s vaším rodokmenem. Takové shody nejsou : vy neobdržíte chytré shody Smart Matches™ s uživateli služby Genealogy Partners od MyHeritage.

DNA shody jsou klíčovou funkcí našich služeb v oblasti DNA, v rámci DNA sad MyHeritage a nahraných dat DNA. DNA shody jsou ve výchozím nastavení aktivovány.
Pokud využijete naše služby v oblasti DNA s aktivovanou funkcí DNA shod, budou vaše výsledky DNA spárovány s ostatními uživateli a mohou být propojeny se stránkou vašeho profilu. Zprávy DNA genealogie pak budou obsahovat seznam vašich potenciálních příbuzných na základě DNA. Každá osoba, které se shoduje s vaší DNA, uvidí množství DNA, které má s vámi společné, předpokládaný rodinný vztah mezi vámi a některé z vašich osobních údajů, například zobrazené jméno, zemi trvalého bydliště, odhad národnosti a genetické skupiny a ostatní informace o profilu v závislosti na vašem nastavení soukromí (žádná z DNA shod však neuvidí vaše zprávy o zdraví a DNA). Pokud bude mezi vámi (nebo jakoukoli jinou osobou, pro niž plníte funkci správce DNA) a jinou osobou, jejíž výsledky DNA jsou uloženy v naší databázi, objevena DNA shoda, budete vy i tato osoba o této shodě informováni, ovšem pouze za předpokladu, že máte oba v nastavení soukromí aktivní funkci DNA shod. DNA shody mohou mít významné osobní implikace, protože mohou odhalit neočekávané rodinné vazby. Důsledkem může být odhalení vztahů, které nejsou podpořeny DNA, anebo může naopak DNA odkrýt vztahy, které odporují stávajícím vztahům ve vašem rodokmenu. Jestliže využíváte služby v oblasti DNA a máte obavu o implikace vyplývající z DNA shod, můžete funkci DNA shod deaktivovat, jak pro svůj profil, tak pro jakýkoli jiný profil, u něhož jste správcem DNA. Když jsou DNA shody deaktivovány, nebude vaše DNA spojena s ostatními lidmi, nebudou nalezeny žádné DNA shody a veškeré dříve nalezené DNA shody budou smazány. Pokud nejste schopní nebo ochotní vyrovnat se s důsledky a případným negativním dopadem těchto závěrů, nedoporučujeme vám poskytnout vzorky DNA a/nebo výsledky DNA a radíme vám tyto výsledky a DNA zprávy smazat.

3) Za právních okolností nebo v případě ochrany osobních údajů: pokud to od nás vyžaduje zákon nebo soudní řízení, nebo abychom zabránili podvodům a počítačové kriminalitě.

4) Pro účely výzkumu: Pokud jste dobrovolně souhlasili s dohodou o informovaném souhlasu v oblasti DNA, mohou být vaše údaje pro výzkumné účely v ní uvedené shrnuty a použity ve výzkumných studiích zveřejněných společností MyHeritage, a to vždy bez identifikačních údajů, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa atd. Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně genetických informací a informací o zdravotním stavu, nikdy neprodáme ani na ně neposkytneme licenci třetím stranám.

5) Při akvizici společnosti MyHeritage: v případě, že dojde k akvizici společnosti MyHeritage nebo podstatné části jejích aktiv či akcií, se stanou osobní údaje jedním z převáděných aktiv. V takovém případě se na vaše informace budou i nadále vztahovat přísliby uvedené ve stávajících Zásadách soukromí, které byly platné ještě před touto událostí. Všimněte si, že tato situace se netýká pouze společnosti MyHeritage, ale platí pro většinu společností.

JAK MŮŽETE VYMAZAT ÚDAJE O SOBĚ NEBO O SVÉ RODINĚ NEBO NÁM TO OZNÁMIT?

Smazáním svého účtu: Viz pokyny pro smazání účtu . Tímto nevratně smažete nejen svůj účet a osobní údaje, které jste zadali, ale také rodinné stránky, rodokmeny, data DNA a údaje o zdraví.

Smazáním svých DNA výsledků a zpráv o DNA a zničením svého vzorku DNA: Své DNA výsledky a zprávy o DNA spravujete Vy a můžete je kdykoli smazat pomocí funkce smazání na stránce „Správa DNA sad“ na naší webové stránce. Rovněž můžete požádat naši zákaznickou podporu, aby to udělala za vás. Pokud nás o to požádáte, kdykoli zničíme váš vzorek DNA, který jste nám poskytli vy sami, nebo váš vzorek DNA, který nám s vaším dovolením poskytla jiná osoba. Pokud chcete požádat o zničení vašeho DNA vzorku, kontaktujte nás na adrese privacy@myheritage.com.

Smazáním informací z dotazníku o zdraví: své informace z dotazníku o zdraví můžete smazat tím, že smažete svůj účet nebo kontaktujete naši zákaznickou podporu.

Smazáním nebo změnou informací, které o vás nebo o vaší rodině zveřejnili ostatní: Pokud byla informace zveřejněna na rodinné stránce, jejíž jste členem, můžete ji smazat. Jestliže však informace zveřejněné jiným členem smazat nebo změnit nemůžete, kontaktujte nás na adrese privacy@myheritage.com. Domluvíme se s vámi na konkrétních informacích, které chcete smazat, a následně je za vás smažeme a rychle celou záležitost vyřídíme.

Postup v případě sporů nebo problémů s ostatními osobními údaji o vaší osobě na webové stránce: Kontaktujte nás na adrese privacy@myheritage.com. Pokud jste registrovaným členem webové stránky a kontaktujete nás ohledně žádosti týkající se údajů, které jste na webové stránce zadali, komunikujte s námi prosím ze stejné e-mailové adresy, kterou jste použili pro registraci na webovou stránku. V opačném případě může být před vyřízením vaší žádosti nutné ověřit vaši identitu.

Pokud potřebujete naši asistenci, pošlete nám na e-mailovou adresu privacy@myheritage.com žádost o pomoc s vymazáním jakýchkoli informací, které si přejete odstranit, a naši zaměstnanci vaší žádosti co nejdříve vyhoví, s výjimkou případů, kdy bude vaše žádost přezkoumána a shledána neoprávněnou.
Můžete kontaktovat také našeho právního zástupce v EU/EHP Willeke Binnendijk prostřednictvím e-mailu: eurepresentative@myheritage.com.

COOKIES A NEOSOBNÍ ÚDAJE

Cookies
Prohlížečové cookies a podobné automatizované technologie na shromažďování dat používáme proto, aby bylo používání naší webové stránky pro vás co nejpříjemnější, abychom vám například nezobrazovali některé zprávy více než jednou, abychom mohli uložit vaše přihlašovací údaje a vy je tak nemuseli při každém přihlášení zadávat znovu, nebo abychom si zapamatovali jazyk, který jste při poslední návštěvě zvolili a vy jej tak nemuseli při každé návštěvě webové stránky nastavovat znovu. Pokud chcete, můžete cookies zakázat nebo smazat ze svého počítače, ale některé části naší služby nemusí v takovém případě fungovat správně, případně nemusí fungovat vůbec. Více informací o způsobu, jímž používáme cookies a podobné automatizované prostředky shromažďování dat, ale také o možnostech zákazu nebo smazání cookies najdete v našich Zásadách cookies. Naše Zásady cookies jsou považovány za nedílnou součást těchto Zásad soukromí a tyto Zásady soukromí je nutné číst spolu s našimi Zásadami cookies. Více informací o cookies, včetně nastavení internetového prohlížeče v případě, že chcete cookies odmítnout, najdete na adrese www.allaboutcookies.org

Ostatní neosobní údaje
Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme o vás automaticky shromažďovat neosobní údaje, jako je např. webová stránka, ze které jste se dostali na naši webovou stránku, typ vašeho počítače, rozlišení obrazovky, verze operačního systému, podrobnosti o mobilním zařízení (jsou-li k dispozici) a internetový prohlížeč. Zároveň můžeme shromažďovat neosobní údaje, jako jsou demografická data (např. vaše geografická oblast). Neosobní údaje zahrnují také osobní údaje, které byly seskupeny takovým způsobem, jenž neumožňuje identifikovat vás osobně ani jakéhokoli jiného uživatele webové stránky. Jde např. o použití osobních údajů pro výpočet procentuálního podílu našich uživatelů z konkrétní země nebo uživatelů ženského pohlaví. Vzhledem k tomu, že tyto neosobní údaje nelze použít k identifikaci vaší osoby, můžeme tyto neosobní údaje použít k jakémukoli účelu. Dále si vyhrazujeme právo tyto neosobní údaje sdílet.
Některé webové prohlížeče a zařízení vám umožňují nastavit informaci o tom, že si nepřejete, aby byly vaše online aktivity „sledovány“. Pokud nám prohlížeč či zařízení takovou informaci předá, nebudeme vaše uživatelské prostředí nijak upravovat.

ZABEZPEČENÍ A PŘENOS ÚDAJŮ

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme přenést a uložit v našich bezpečných datových centrech, která mohou poskytovat jinou úroveň ochrany osobních údajů, než je běžné v zemi vašeho trvalého bydliště. Poskytnutím osobních nebo genetických informací berete na vědomí a udělujete souhlas s přenosem a zpracováním těchto informací a jejich uložením v našich datových centrech, která se nacházejí ve Spojených státech. Souhlasíte s tím, že vzorky DNA budou skladovány ve Spojených státech, jak je uvedeno ve Smluvních podmínkách.

Společnost MyHeritage podnikne příslušné kroky, aby zajistila, že přenos osobních údajů proběhne v souladu s platnými zákony a bude pečlivě řízen tak, aby byla zaručena ochrana vašich zájmů a práv na soukromí. Přenosy jsou omezené na země, které poskytují adekvátní úroveň zákonné ochrany nebo ve kterých lze zajistit alternativní opatření na ochranu vašich práv na soukromí, jako je dohoda o přenosu v rámci skupiny. Máte právo nás kontaktovat a vyžádat si další informace o ochranných opatřeních, která jsme zavedli.

Berete na vědomí, že své osobní údaje poskytujete na vlastní riziko.

Berete na vědomí, že v případě stažení vašich výsledků DNA: 1) vznikne tímto stažením kopie, která není chráněná bezpečnostními opatřeními a nastavením ochrany soukromí služby MyHeritage; 2) toto stažení a uložení výsledků DNA po stažení proběhne na vaše vlastní riziko; a 3) společnost MyHeritage nemá žádnou kontrolu nad staženými výsledky DNA a nenese odpovědnost vůči vám ani jakékoli třetí straně v souvislosti s tímto stažením a/nebo uložením.

Máme zavedené a dodržujeme přiměřené zabezpečení odpovídající povaze osobních údajů, které shromažďujeme, používáme, uchováváme, přenášíme nebo jinak zpracováváme. Zavázali jsme se vyvíjet, zavádět, udržovat, sledovat a aktualizovat program přiměřeného zabezpečení údajů, avšak žádný takový program nemůže být dokonalý; jinými slovy, všechna rizika nelze dostatečně eliminovat. K incidentům a případům narušení bezpečnosti údajů může dojít kvůli zranitelnosti, kriminálnímu zneužití nebo jiným faktorům, kterým nelze v přiměřeném rozsahu zabránit. I když je náš program přiměřeného zabezpečení navržen tak, aby řídil rizika zabezpečení údajů a pomáhal tak předcházet incidentům a případům narušení bezpečnosti údajů, nelze předpokládat, že výskyt jakéhokoli daného incidentu nebo narušení vyplývá z toho, že bychom nezavedli nebo nedodržovali odpovídající zabezpečení.

Vaší odpovědností je uchovávat heslo ke službě v tajnosti. Společnost MyHeritage vyžaduje, abyste svoje heslo s nikým nesdíleli. Společnost MyHeritage vyžaduje, abyste heslo, které používáte v rámci služby MyHeritage, nepoužívali pro žádnou jinou službu.

Společnost MyHeritage bude postupovat v souladu se všemi platnými zákony v případě jakéhokoli narušení bezpečnosti, důvěrnosti nebo integrity vašich osobních údajů a tam, kde to budeme považovat za vhodné nebo kde to budou vyžadovat platné zákony, vás budeme informovat e-mailem v co nejvhodnější dobu a bez zbytečného odkladu, pokud to bude v souladu s veškerými opatřeními potřebnými pro stanovení rozsahu narušení bezpečnosti a obnovení integrity datového systému v přiměřené míře.

UCHOVÁVÁNÍ DAT

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplňování účelů, pro něž byly shromážděny, a v souladu s platnými zákony. To znamená, že vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro poskytování našich služeb, s výjimkou případů, kdy k jejich uchovávání po delší dobu existuje zákonný důvod (například poté, co vyprší vaše předplatné, může být i nadále v našem oprávněném zájmu použít vaše kontaktní údaje pro účely marketingových nabídek naší služby). Dále uchováváme osobní údaje, které potřebujeme pro vyřízení nedokončených úkolů a k naplnění našich zákonných práv a nároků. Uchováváme však také některé osobní údaje, které musíme mít uložené po zákonem stanovenou dobu (v druhém uvedeném případě je zpracování těchto údajů z naší strany omezeno). Pokud jste souhlasili s dohodou o informovaném souhlasu v oblasti DNA, můžeme uchovávat údaje poskytnuté v rámci tohoto souhlasu po dobu, kterou budeme považovat za potřebnou pro účely výzkumu stanovené v tomto souhlasu.

V některých případech, kdy vy nebo my smažeme váš obsah, mohou zůstat kopie daných informací viditelné jinde, např. pokud jste tuto kopii sdíleli s ostatními, jiným způsobem ji distribuovali v závislosti na vašem nastavení ochrany soukromí nebo pokud si tento obsah zkopírovali a uložili ostatní uživatelé. Část vašeho rodokmenu mohla být například zkopírována jinými uživateli do jejich rodokmenu. Odstraněné a smazané informace mohou po určitou dobu zůstat v záložních kopiích pro naše interní obchodní účely, ale nebudou k dispozici vám ani ostatním uživatelům.

Uchovávání vzorků DNA

Všechny vzorky DNA jsou skladovány v naší zkušební laboratoři ve Spojených státech. Vzorek DNA můžeme uchovávat tak dlouho, dokud nebudou okolnosti vyžadovat jeho zničení, o něž můžete kdykoli požádat sami tím, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů, nebo tak dlouho, dokud nepřestane být vhodným pro účely testování. Vzorky DNA můžeme uchovávat po dobu deseti (10) let pro účely dalšího genetického testování, vždy s vaším výslovným souhlasem, který od vás musíme před tímto dodatečným testováním získat.

SPRÁVA VAŠEHO SOUKROMÍ

Sdílení svých osobních údajů můžete řídit změnou nastavení ochrany soukromí v následujících oblastech:

VAŠE PRÁVA

Své osobní údaje můžete upravit změnou nastavení svého účtu. Zároveň máte právo požádat společnost MyHeritage o změnu jakýchkoliv osobních údajů, které o vás má, pokud jsou nepřesné nebo zavádějící. Společnost MyHeritage zavedla postup pro ověření toho, že osoba podávající žádost je zákazníkem, o kterém jsme shromáždili údaje. Můžeme vás požádat o poskytnutí identifikačních údajů pro jejich porovnání s osobními údaji, které již máme. V závislosti na citlivosti příslušných osobních údajů můžeme vyžadovat přísnější proces ověření. Každá žádost o změnu osobních údajů v záznamech společnosti MyHeritage by měla být písemně zaslána na e-mail privacy@myheritage.com.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Členové služby MyHeritage se sídlem v Evropské Unii, Evropském hospodářském prostoru, Andoře, Argentině, Austrálii, Brasilien, Kalifornii, Kanadě, na Faerských ostrovech, Guernsey, v Hong Kongu, Izraeli, na ostrově Man, v Japonsku, na ostrově Jersey, v Mexiku, na Novém Zélandu, v Singapuru, Jižní Koreji, Švýcarsku, Uruguayi a ostatních jurisdikcích mají určitá práva subjektů údajů. Tato práva se liší, avšak mohou zahrnovat následující práva, na něž se mohou vztahovat některé výjimky: 1.1 Právo na přístup k údajům, které o vás máme. Toto právo lze za normálních okolností vykonávat bezplatně. Vyhrazujeme si však právo účtovat si přiměřený administrativní poplatek v případech, kdy to platné zákony dovolují. 1.2 Právo vznést námitku proti zpracování, jehož právním základem jsou naše oprávněné zájmy (viz část „Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů“ výše). 1.3 Právo získat přenosnou kopii osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi námi (viz část „Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů“ výše). 1.4 Právo vyžádat si podrobné informace o základu, na němž jsou vaše osobní údaje přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor. Všechny žádosti musí mít písemnou formu a musí být zaslány společnosti MyHeritage na e-mailovou adresu privacy@myheritage.com nebo prostřednictvím zákaznické podpory. Společnost MyHeritage vynaloží přiměřené úsilí, aby vám poskytla osobní údaje, které o vás ve svých záznamech má. Společnost MyHeritage se pokusí odpovědět v nejkratší možné době.

GDPR

Společnost MyHeritage podnikla kroky k zajištění souladu se všemi platnými zákony na ochranu soukromí, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

OZNÁMENÍ O PRÁVECH NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM – STÁT KALIFORNIE

Tato část práv na ochranu osobních údajů a přístup k nim se zabývá zákonnými povinnostmi a právy stanovenými v kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA). Tyto povinnosti a práva se vztahují na společnosti, které podnikají v Kalifornii, a na obyvatele Kalifornie. Vztahují se na údaje, které identifikují kalifornské spotřebitele nebo domácnosti, vztahují se k nim, popisují je, mohou k nim být opodstatněně přiřazeny nebo by s nimi mohly být opodstatněně spojovány, přímo či nepřímo.

Vaše právo na přístup k údajům, které o vás shromažďujeme a sdílíme
Pokud jste obyvatelem státu Kalifornie, zákon CCPA vám zajišťuje právo požadovat přístup k určitým informacím o našich postupech týkajících se vašich osobních údajů. Zejména máte právo požadovat, abychom vám o tom, jak jsme v posledních 12 měsících zpracovávali vaše osobní údaje, poskytli následující informace:

Vaše právo požadovat, abychom neprodávali vaše osobní údaje
Za posledních 12 měsíců jsme vaše osobní údaje neprodali žádnému jinému subjektu; a osobní údaje neprodáváme a nebudeme prodávat třetím stranám.

Vaše právo na výmaz osobních údajů, které jsme o vás shromáždili
Na základě vaší žádosti vymažeme osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, s výjimkou situací, kdy jsou pro nás tyto údaje nezbytné: pro poskytnutí vámi požadovaného produktu nebo služby; pro plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli; pro udržování funkčnosti nebo bezpečnost našich systémů; pro dodržování nebo výkon práv stanovených zákonem; nebo pro interní použití údajů, které je slučitelné s kontextem, ve kterém jste nám údaje poskytli, nebo které jsou opodstatněné v souladu s vašimi očekáváními založenými na vašem vztahu s námi.

Osobní údaje dětí
Zákon CCPA stanoví zvláštní pravidla týkající se používání osobních údajů od spotřebitelů mladších 16 let. Naše služby nejsou zaměřeny na nezletilé osoby mladší 16 let a osobní údaje nezletilých do 16 let neprodáváme.

Ostatní práva týkající se soukromí – stát Kalifornie
Obyvatelé Kalifornie jsou oprávněni si od nás vyžádat přehled toho, jaké druhy osobních zákaznických údajů sdílíme se třetími stranami nebo přidruženými společnostmi, jež je využívají za účelem přímého marketingu. Vaše osobní údaje za tímto účelem třetím stranám ani přidruženým společnostem neposkytujeme.

Uplatnění vašich práv
Chcete-li uplatnit některá z práv popsaných v tomto Oznámení, pošlete e-mail na adresu privacy@myheritage.com, zavolejte nám na číslo +1-844-994-1888 (bezplatné číslo v rámci USA) nebo vyplňte tento formulář týkající se práva na výmaz nebo formulář týkající se práva na přístup. Před odpovědí na žádost bude ověřena totožnost všech žadatelů. Pro podání žádosti můžete určit zmocněnce. Pokud tak učiníte, budeme pro poskytnutí vašich údajů vašemu zmocněnci požadovat písemnou plnou moc.

Pokud u nás máte účet, budete požádáni, abyste se k němu přihlásili. Pokud u nás účet nemáte, můžete být vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje, které se musí shodovat s údaji, které již máme. Množství a rozsah těchto osobních údajů bude záviset na citlivosti příslušných osobních údajů a riziku poškození v důsledku jakéhokoli protiprávního zveřejnění nebo vymazání těchto osobních údajů. Pokud nebudeme mít přiměřený způsob pro ověření vaší totožnosti v požadované míře jistoty, může být vaše žádost zamítnuta.

Pokud si přejete obdržet další informace o dodržování našich zásad CCPA nebo máte jakékoli dotazy nebo připomínky, napište nám na e-mail privacy@myheritage.com.

Zákaz diskriminace
Pokud uplatníte některá z práv vysvětlená v těchto zásadách soukromí, budeme s vámi nadále jednat spravedlivě. Spotřebitelé, kteří uplatní svá práva na základě tohoto Oznámení, nebudou odmítnuti, nebudou jim účtovány rozdílné ceny nebo sazby za zboží nebo služby, ani jim nebude poskytována rozdílná úroveň nebo kvalita zboží nebo služeb než ostatním spotřebitelům.

OBYVATELÉ STÁTU NEVADA

Podle práva státu Nevada můžete komerčnímu provozovateli webové stránky nařídit, aby neprodával určité osobní údaje, které o vás společnost shromáždila nebo shromáždí. MyHeritage neprodává osobní údaje, jak je popsáno v právních předpisech státu Nevada. Pro získání dalších informací o tom, jak zpracováváme a sdílíme vaše osobní údaje, nebo o vašich právech podle práva státu Nevada, nás kontaktujte na adrese privacy@myheritage.com.

PRÁVNÍ PŘEDPIS BRAZÍLIE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento oddíl se zabývá zákonnými povinnostmi a právy vymezenými v právním předpisu Lei Geral De Proteção De Dados („LGPD“), které jsou platné v případě, že:


Za výše uvedených okolností máte následující práva:

Všechna tato práva lze uplatnit bezplatně.

K uplatnění jakéhokoli výše uvedeného práva se obraťte na tento e-mail: privacy@myheritage.com.

DĚTI

Naše služby nejsou určeny ani necílí na děti mladší 13 let a společnost MyHeritage vědomě neshromažďuje informace umožňující identifikaci konkrétních osob od dětí mladších 13 let. Pokud společnost MyHeritage zjistí, že dítě mladší 13 let poskytlo webové stránce informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vynaložíme přiměřené úsilí na odstranění těchto souborů z našich záznamů. Pokud poskytujete údaje o dítěti, pak tím jako rodič nebo zákonný zástupce souhlasíte se zpracováním a použitím těchto údajů z naší strany v souladu s těmito Zásadami soukromí.

JAK NÁS KONTAKTOVAT VE VĚCI OCHRANY SOUKROMÍ

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad soukromí, postupů této webové stránky nebo vašich transakcí na této webové stránce, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) prostřednictvím e-mailové adresy dpo@myheritage.com. Můžete kontaktovat také našeho právního zástupce v EU/EHP Willeke Binnendijk prostřednictvím e-mailu: eurepresentative@myheritage.com.
DPO můžete kontaktovat také tehdy, budete-li chtít obdržet nebo si vyžádat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a požádat o jejich vymazání. V případě oprávněného důvodu můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Upozorňujeme, že právo na přístup k některým osobním údajům může být za určitých okolností omezeno.